Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA

Informacja o warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach przed wydaniem decyzji o umieszczeniu

 

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do naszej placówki jest stwierdzenie u osoby niepełnosprawności intelektualnej.

 

2. Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej  określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. ( Dz. U. z 2018r poz. 734 z późn. z,) w sprawie domów pomocy społecznej.

 

3. Starania o zamieszkanie w Naszym Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego / w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na  miejsce stałego zamieszkania i złożenie pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać pisemną prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby małoletniej bądź ubezwłasnowolnionej postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS.

 

4. Jeżeli osoba, która wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, ośrodek pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

 

5. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy (rodzinny) z osobą wymagającą umieszczenia w domu pomocy społecznej w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia wniosku. Wywiad środowiskowy zawiera w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę wobec osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, a także informacje dotyczące sytuacji materialnej, bytowej, zdrowotnej i rodzinnej. Ośrodek pomocy społecznej przekazuje osobie zainteresowanej dokumenty, jakie należy wypełnić i dostarczyć z powrotem, aby zostać umieszczonym w domu opieki.

 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej po skompletowaniu wymaganej dokumentacji wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

 

7. Skompletowaną dokumentację Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, który wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS.

8. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej  jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku, który co roku jest ustalany przez Starostę Gliwickiego. Mieszkaniec opłaca pobyt w DPS w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

 

9. Z chwilą zwolnienia się miejsca w Naszym Domu osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnym DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.

 

10. Dyrektor Domu wysyła pisemne zaproszenie do osoby, która ma zamieszkać w Naszym Domu.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Ważne !

Decyzję o umieszczeniu nowej osoby w DPS „Ostoja” w Sośnicowicach podejmuje PCPR  w Gliwicach.

Pracownik socjalny DPS „Ostoja” w Sośnicowicach zapoznaje się z dokumentacją przekazaną przez PCPR dotyczącą danej osoby, po czym udaje się na wywiad środowiskowy przed przyjęciem mieszkanki do Domu. Przed udaniem się na wywiad środowiskowy pracownik socjalny nawiązuje kontakt telefoniczny z osobą przyjmowaną, lub opiekunem prawnym mieszkanki, w celu poinformowania o wolnym miejscu w placówce, umówienia się na wywiad oraz przygotowania niezbędnych dokumentów potrzebnych do przyjęcia: a mianowicie:

  • Orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności
  • Decyzję rentową lub inny dokument potwierdzający uzyskiwany dochód (udokumentowane źródło oraz wysokość dochodów)
  • Aktualne zaświadczenie lekarza o dawkowaniu leków przepisanych przez lekarza
  • dowód osobisty (w przypadku osób pełnoletnich)
  • dostarczenie karty NFZ, karty emryta/rencisty
  • legitymacji osoby niepełnosprawnej.
  • dokumentację medyczną jeśli posiada
  • konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem bądź aktualnego szczepienia przeciw  Covid 19. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. Osoba skierowana do placówki powinna skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a następnie uzgodnić sposób pobrania wymazu – w punkcie mobilnym lub w miejscu pobytu tej osoby. Test jest bezpłatny.

 

Pracownik socjalny informuje również zainteresowaną lub jej opiekuna prawnego o możliwości zabrania ze sobą rzeczy osobistych, przedmiotów wartościowych, elementów wyposażenia pokoju, sprzętu RTV itp.

Przed przyjęciem do DPS ”Ostoja” pracownik socjalny informuje osobę zainteresowaną lub jej opiekuna prawnego o terminie przyjęcia  w formie pisemnej.

Nowo przyjęta osoba przyjeżdża własnym środkiem transportu, lub jest odbierana z miejsca pobytu samochodem będącym do dyspozycji mieszkanek DPS „Ostoja”.