dpsostoja@poczta.onet.pl

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA
Schody prowadzą do białego budynku, Budynek znajduje się wśród drzew.

Misja Domu Pomocy Społecznej Ostoja

Zapewnienie  całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkanek, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb, w atmosferze serdeczności, troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu, ale swoją działalnością obejmującą obszar całego kraju. Nadzór nad działalnością Domu, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Gliwicki.

Dom przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci żeńskiej

Celem Domu, zgodnie z jego Statutem,  jest zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym ich rozwój osobowości.

Lata 2006 – 2009 były okresem intensywnych prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu osiągnięcie standardów domu pomocy społecznej.

Zadania wynikające z zasad ustanowionych przez ustawodawcę, normujące pracę  w DPS „Ostoja” obejmowały przede wszystkim dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń z wieloosobowych sypialni na mniejsze pokoje zapewniające spokój i prywatność mieszkanek,  jak również remont i przekształcenie węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejną inwestycją była likwidacja barier architektonicznych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” polegająca m. in na modernizacji schodów tarasowych, ciągów pieszo jezdnych oraz urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w  przyległym parku.

Ponadto zmodernizowano część gospodarczą domu w tym, wyremontowano i wyposażono pomieszczenia kuchenne oraz odnowiono pomieszczenia pralni, suszarni i magla.

W ramach dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkanek wyremontowano klatki schodowe i korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, systemu monitoringu przeciwpożarowego, systemu alarmowo - przyzywowego oraz modernizację instalacji hydrantowej.


W lipcu 2009r. kompleksowa kontrola zespołu inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wykazała osiągnięcie standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”  w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1.

W 1999 roku, przy "Ostoi", powstało stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Nadzieja". Do jego zadań statutowych należy m. in. wspieranie placówki.

Schody prowadzące do budynku, Na ścianie lampa z epoki, szyldy. Na balustradzie ustawione skrzynki z czerwonymi kwiatami.