Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn Domu Pomocy Społecznej OSTOJA.


Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 17 sierpnia 2020

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 17 sierpnia 2020

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsostoja.pl. Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach znajduje się: 44-153 SOŚNICOWICE ul. Kozielska 1.

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona została wdrożona przed wejściem w życie przepisów ustawy.


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Magda, piotr@magda.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 023 065. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Korzystanie z klawiatury

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. Niemniej, wszystkie strony serwisu mają zdefiniowanych sześć klawiszy skrótów:

 • Klawisz 1 - Strona główna
 • Klawisz 3 - Menu serwisu (Spis zawartości)
 • Klawisz 4 - Wyszukiwanie
 • Klawisz 8 - Warunki użytkowania
 • Klawisz 9 - Kontakt z wydawcą
 • Klawisz 0 - Oświadczenie o dostępności

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

  Informacje na temat procedury
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .


  Dostępność architektoniczna
  Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

  Dom Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach ul. Kozielska 1

  Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla mieszkańców, rodzin mieszkańców oraz kontrahentów i klientów dostępne są dwa wejścia:

  bezpośrednio od ulicy Kozielskiej (główne) – schody z poręczą,
  wejście boczne (brama gospodarcza) – wejście posiada podjazd dla wózków, w budynku znajduje się winda.
  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze w każdym z budynków. W budynkach jest winda. Toalety ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
  w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym,
  informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest przez wsparcie pracownika,
  w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika socjalnego,

  Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność jest zapewniona poprzez możliwość wjazdu samochodem na teren posesji bramą główną (dzwonek przy bramie, telefoniczne ustalenie – 32 232 21 91,

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku, pomieszczeń administracyjnych i ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Domu Pomocy Społecznej „Opoka” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

  Brak tłumacza języka migowego.