Usługi medyczne

Usługi medyczne
Mieszkanki Dps-u to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością  sprzężoną oraz cierpiące na wiele chorób psychosomatycznych. Wszystkie te zaburzenia wymagają odpowiedniego leczenia.

W placówce jest gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym to przez całą dobę dyżuruje pielęgniarka. Zamawia ona wizyty domowe lekarzy rodzinnych z miejscowego ośrodka zdrowia, organizuje i uczestniczy w konsultacjach specjalistycznych, wykonuje zlecenia lekarskie, udziela I-szej pomocy  w nagłych  przypadkach jak również  w stanach zagrożenia życia.

Zespół medyczny czynnie uczestniczy w posiedzeniach dotyczących planów wsparcia mieszkanek, rozpatrując aktualne potrzeby zdrowotne i podejmując próby ich zaspakajania. Prowadzi szkolenia na temat profilaktyki zdrowotnej jak również włącza mieszkanki i pracowników do przygotowanych programów zdrowotnych np. walka z nadwagą – aktywizacja ruchowa, itp.

W placówce zatrudniony jest lekarz psychiatra w niepełnym wymiarze godzin.