Nr sprawy: AG.261.8.2020

 

Informacja

o złożonych w toku postępowania ofertach.

Działając w oparciu o treść art.: 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 zamieszcza informacje dotyczące: ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach” (przetarg nieograniczony), kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz obowiązku złożenia przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w cz. VI pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

 

1. Zestawienie ofert złożonych w toku postępowania

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto

 

 

1

„PETROL”  Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90.

 

 

2,41  zł

 

2

 

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o.  Sp. K.

41-902 Bytom ul. Dworska 6.

 

 

 2,37  zł

 

3

Firma Handlowo-Usługowa „IRMAK”

Ireneusz Klimaszewski

44-100 Gliwice ul. Ku Dolom 6.

 

 2,37  zł

 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    wartość netto: 166 400,00 zł,  wartość brutto: 204 672,00 zł.

3. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są złożyć w terminie i na zasadach opisanych w treści cz. VI pkt 5 siwz oświadczenie, którego wzór zostaje załączony do powyższej informacji.