Sośnicowice, dnia 18.12.2020 r.

Nr sprawy: AG.261.8.2020

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach” (przetarg nieograniczony).

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Działając w imieniu Domu Pomocy Społecznej OSTOJA z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1, powołując się na treść art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że:

 

I. W toku rzeczowego postępowania złożono 3 (trzy) oferty:

 

Numer

oferty

 

Nazwa firmy

Ilość  punktów

przyznanych

w kryterium

cena brutto

 

1

„PETROL” Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90.

 

 

97,51 pkt

 

2

 

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K.

41-902 Bytom ul. Dworska 6.

 

 

99,16 pkt

 

3

Firma Handlowo-Usługowa „IRMAK”

Ireneusz Klimaszewski

44-100 Gliwice ul. Ku Dolom 6.

 

100   pkt

 

II. W toku rzeczowego postępowania, za najkorzystniejszą uznano ofertę oznaczoną nr 3, złożoną przez Firmę Handlowo Usługową „IRMAK” Ireneusz Klimaszewski z siedzibą w Gliwicach ul. Ku Dołom 6, która uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 100.

 

III. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.