Sośnicowice, 07.12.2020 r.

Nr sprawy: AG. 261.8.2020

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy AG.261.8.2020 na dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach.

Nr ogłoszenia : 616161-N-2020 z dnia 26.11.2020 r.

 

Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców:

 

1) EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K.  ul. Dworska 6, 41-902 Bytom,

 

2) Firma Handlowo-Usługowa  „IRMAK” Ireneusz Klimaszewski, ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice

 

do złożenia oferty dodatkowej w terminie do dnia 11.12.2020 r do godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej, niż zaoferowane w złożonych ofertach, dla których termin składania ofert upłynął w dniu 04.12.2020 r o godz. 10.00.

Ofertę dodatkową należy złożyć na załączonym formularzu oferty dodatkowej.

 

Ofertę dodatkową należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Zaleca się, by oferta była umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”

44-153 Sośnicowice ul. Kozielska 1.

Oferta dodatkowa dot. przetargu nieograniczonego

 pn. „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach”.

- NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES -

Nie otwierać przed 11.12.2020 r. do godz.10.15.

 

Ofertę dodatkową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”, ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice,  pokój administracji.

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w dniu 11.12.2020 r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

W przypadku nie złożenia oferty dodatkowej Zamawiający uzna, że Wykonawca podtrzymuje cenę podaną w złożonej przez siebie ofercie.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej: www.dpsostoja.pl

 

Załącznik:

1. Formularz oferty dodatkowej.